Vedtægter
• 1.0 Foreningens navn er Thailandsforeningen.
• 1.1 Foreningens formål er at være samlingspunkt for thailandsk adopterede, deres familier og for kommende adoptanter.
Medlemsforhold
• 2.0 Som medlemmer optages:
  • Forældre til et eller flere thailandske adopterede børn
  • Kommende adoptanter til thailandsk adopterede børn
  • Thailandsk adopterede over 18 år og deres familier

Som støttemedlemmer optages:
  • Enkelt personer, foreninger, virksomheder og/eller institutioner, der ønsker at støtte Thailandsforeningen
• 2.1 Indmeldelse og udmeldelse foretages telefonisk eller skriftligt til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
• 2.2 Medlemskabet betales for et regnskabsår ad gangen. årskontingentet er bindende og betales, som udgangspunkt, ikke tilbage. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne regel.
• 2.3 Medlemmer har tavshedspligt i forhold til oplysninger om medlemmer og disse børn, også efter ophørt medlemsskab.
Organisationsforhold
• 3.0 Foreningen ledes af mindst 2 personer. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer.
• 3.1 Består bestyrelsen af flere end 2 personer, fordeles posterne på flg. måde:
  • Formand, næstformand, kasserer, sekretær, suppleanter
• 3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
• 3.3 Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og suppleanterne vælges årligt. Formanden og kassereren går på valg i lige år. Næstformanden og sekretæren går på valg i ulige år.
• 3.4 Et ægtepar kan ikke begge være medlem af bestyrelsen på samme tid.
• 3.5 Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at træde ud af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer vælge at fortsætte foreningens arbejde indtil den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages nyvalg.
• 3.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Ved stemmelighed i formandens fravær, tæller næstformandens stemme dobbbelt.
Ordinær generalforsamling
• 4.0 Der afholdes en ordinær generalforsamling 1 gang årligt. Indkaldelse sker skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen sendes ud senest 8 dage før generalforsamlingen.
• 4.1 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ekstra ordinær generalforsamling
• 5.0 Der skal indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Indkaldelsen skal ske med mindst 20 dages varsel og skal være afviklet senest 60 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Afstemning
• 6.0 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår, undtaget støttemedlemmer.
• 6.1 Beslutninger træffes ved simpelt flertal, uanset det fremmødte antal medlemmer. Det er muligt at stemme via fuldmagt. Denne skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamligen. Der kan ikke brevstemmes.
Foreningens økonomi
• 7.0 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betalinger af regninger.
Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.
• 7.1 Foreningen kan ikke stifte gæld.
• 7.2 Ændringer af kontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling.
• 7.3 Der udarbejdes et simpelt årsregnskab, der forelægges medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Der vælges ingen revisor.
Opløsning af foreningen
• 8.0 Opløsning af foreningen kan ske på den ordinære eller den ekstra ordinære generalforsamling, hvis mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst 50% af samtlige af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for foreningens opløsning, uden at dette stemmetal repræsenterer det nødvendige kvalificerede stemmetal blandt foreningens medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen skal her alene indeholde spørgsmålet om foreningens opløsning.
Foreningen kan herefter nedlægges, hvis mindst 50% af de fremmødte stemmer herfor.
• 8.1 Ved opløsning afvikles foreningens formue på flg. vis:
  1. Kontante tilskud modtaget i indeværende regnskabsår tilbagebetales hvos muligt i fuldt omfang, eller forholdsmæssigt.
  2. Eventuel tilbageværende formue tilfalder børnehjem i Thailand, Adoption og Samfund eller DIA. Beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling.
• 8.2 Samtlige medlemmer underrettes skriftligt om foreninens ophør. Underretningen vedægges det afsluttende regnskab.

3. udgave oktober 2016
Læs vedtægterne i pdf-format
Sidst opdateret: d. 01. oktober 2016